Inom planeringen av markanvändning kan man fortfarande höra tal om att "rita" planer. Juridiskt bindande markanvändningsplaner har länge varit grafiska representationer av betydande byggförpliktelser och begränsningar. Under de senaste åren har progressiva kommuner och designkontor gått från att producera grafik till att producera plandata i digitalt format. Det har dock inte funnits några tydliga nationella modeller och standarder för uppgörandet av digitala plandata. Detta har försvårat digitaliseringen av plandata i olika kommuner.

Under 2018–2019 pågick det i Miljöministeriet ett projekt för markanvändningsbeslut. Inom projektet skapades modeller, metoder och standarder för hur digitala planer skall se ut i framtiden. Paikkatietokonsultit och Spatineo fungerade som konsulter inom projektet och hjälpte Miljöministeriet i anbudsförfarandet av olika arbetspaket, samt i genomförandet av olika utredningar.

Under ett års pilotprojekt testades flera förfaranden för att ta fram en digital stadsplan i fem kommuner med mycket olika utgångspunkter. Vårt konsultteam arbetade fram ett utkast till en datamodell för detaljplaner, som testades i pilotkommunerna och antogs som mål för produktion av digitalt plandata. Plandata enligt datamodellen exporterades till den nationella plattformen Paikkatietoalusta, som även gjorde valideringar av data. I piloten testades också användningen av nya datamängder (t.ex. laserskanning, 3D-modeller, jordmånsdata) som utgångsmaterial för planerna.

I projektet utvecklades förvaltningsmodeller för datamodeller och gränssnittstjänster för planerna, samt nationella kodlistor för plantyper och faserna inom planeringen i projektet, som konsulttjänster.

Projektet för markanvändningsbeslut var kopplat till reformen av markanvändning- och bygglagen och var ett delprojekt av Paikkatietoalusta.